Video

  • Dr. Vimlesh Kanti Verma- In service of Hindi language

  • Dr. Vimlesh Kanti speaks on Bhasha Sansar, Lok Sabha TV

  • Dr. Vimlesh Kanti elaborates on the reach and forms of Hindi. “Hindi Bhasha Ka Vikaas”